ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle losse lessen, groepslessen, workshops, privé trainingen, abonnementen en producten. Door deelname aan deze lessen en of activiteiten gaat de deelnemer en of opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: ABONNEMENT EN BEËINDIGING/OPZEGGING

Elk abonnement gaat in op de 1e dag van de maand. Indien een abonnement ingaat gedurende de lopende maand wordt naar rato een gebroken maandbedrag berekend. Inschrijving vindt plaats op de website van Daan! Sport of aan de balie. Het abonnement heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Daan! Sport is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken.

Bij een 10-strippenkaart heeft de abonnee 1 jaar de tijd om deze strippen te gebruiken. Een 10-strippenkaart wordt niet automatisch verlengd. Ongebruikte lessen kunnen niet worden ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

Opzegging dient te geschieden met een opzegformulier. Dit formulier is tijdens openingsuren te verkrijgen bij de balie. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Daan! Sport behoudt zich het recht voor een verzoek tot sporten alsmede een verzoek om een abonnement te weigeren.

ARTIKEL 3: AANTAL BEZOEKEN

Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van die periode komen te vervallen.

ARTIKEL 4: BEVROREN ABONNEMENT

Indien u als gevolg van een blessure, ziekte of zwangerschap in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk – op vertoon van een medische verklaring – het abonnement tijdelijk te bevriezen; is uitsluitend mogelijk bij hele kalendermaanden. Het abonnement kan voor maximaal 1 maand worden bevroren en wordt na de afgesproken pauzeperiode automatisch weer geactiveerd.

ARTIKEL 5: RESERVERINGEN EN LESROOSTER

Daan! Sport gebruikt voor het aan- en afmelden van de lessen van volwassenen het boekingssysteem Virtuagym. Dit systeem is te vinden op de website van Daan! Sport en abonnees kunnen hiervoor ook de App gebruiken. Men dient zich voor een (proef)les altijd vooraf online in te schrijven. Voor privé trainingen geldt dat gewerkt wordt met een afsprakenkaart.

Inschrijvingen kunnen gratis worden geannuleerd tot 2 uur voorafgaand aan de start van de les, met uitzondering van privé trainingen. Hiervoor geldt een annuleringstijd van 24 uur voorafgaand aan de training. Ingeval van een niet tijdige annulering zijn wij helaas genoodzaakt om 50% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Voor workshops geldt dat hierover in de overeenkomst met de opdrachtgever specifieke afspraken worden gemaakt. De sporter is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van de lessen. Indien een les is volgeboekt, is het aanmelden voor die les niet meer mogelijk. 

Indien een les is volgeboekt, is het aanmelden voor die les niet meer mogelijk. 

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

De abonnee is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Daan! Sport wil incasseren.

Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Daan! Sport gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij geldt dat alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Daan! Sport moet maken als gevolg van de niet-nakoming, geheel ten laste komen van de abonnee. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Afwezigheid van de abonnee, door welke oorzaak dan ook, ontheft de abonnee niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde abonnementsgelden en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het tarief of het abonnementsgeld.

Jaarlijks kan er voor alle abonnees prijsverhoging plaatsvinden volgens de indexering van het CBS. Daan! Sport zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft de abonnee het recht het abonnement binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk per aangetekende brief te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

Daan! Sport is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties behoudt Daan! Sport zich het recht voor de sportschool te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave hiervan.

Wijzigingen van openingstijden en trainingsdagen worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief.

ARTIKEL 8: KLEDINGVOORSCHRIFTEN EN MATERIAAL

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen, trainen op schoenen is niet toegestaan, met uitzondering van persoonlijke afspraken hierover met de trainer en lessen waarbij het gebruik van schoenen speciaal is aangegeven. Materiaal wordt verzorgd voor een proefles. Na inschrijving zijn eigen kickbokshandschoenen en scheenbeschermers verplicht.

ARTIKEL 9: AANKOOP PRODUCTEN

Aangekochte producten worden alleen retour genomen indien deze nog niet zijn gebruikt. Hiervoor geldt een termijn van 8 dagen. Vanuit hygiënisch oogpunt worden aangekochte materialen, zoals bijvoorbeeld kickbokshandschoenen, bandages en scheenbeschermers niet meer teruggenomen.

ARTIKEL 10: ORDE/INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Het gebruik van dergelijke middelen zal, bij constatering hiervan, leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.

De sporters dienen zich te houden aan de door Daan! Sport, dan wel haar trainers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Daan! Sport gerechtigd u de toegang tot de trainingen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.

Daan! Sport behoudt zich het recht voor om abonnees die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, tijdens en/of na de trainingen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het abonnement bij Daan! Sport.

Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA-verzekering wordt aangeraden.

Voor de eigen veiligheid en die van je medesporters dienen de nagels (handen en voeten) kort geknipt te zijn en is het dragen van sieraden niet toegestaan. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.

Voor de eigen veiligheid dient de sporter de trainer direct te informeren over veranderingen in de gezondheidstoestand, bijvoorbeeld over oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de trainer mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid.

ARTIKEL 11: VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Het deelnemen aan de lessen, workshops, trainingen en activiteiten binnen en buiten de locatie van Daan! Sport alsmede het achterlaten van spullen in de kleedkamer zijn geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Daan! Sport is niet aansprakelijk te stellen voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Daan! Sport hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover de abonnee enige aanspraak op schadevergoeding jegens Daan! Sport geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Daan! Sport zich heeft verzekerd. 

ARTIKEL 12: OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels en de algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Daan! Sport beoordeeld en beslist.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS EN SOCIAL MEDIA

De persoonlijke gegevens van de abonnees zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Daan! Sport gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Tijdens de lessen kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van Daan! Sport pagina’s. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit aangeven. Een formulier hiervoor ontvangt u bij het aangaan van een abonnement bij Daan! Sport.

ARTIKEL 14: ALGEMENE VOORWAARDEN/HUISREGELS

De abonnee verklaart door het aangaan van een abonnement bij Daan! Sport akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en zich te houden aan de opgestelde huisregels en de instructies uit te voeren. Daan! Sport is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels/instructies houdt de toegang voor een door Daan! Sport te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Daan! Sport is gerechtigd de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden en huisregels gelden voor zowel nieuwe- als bestaande leden. Wijzigingen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

De meest recente versie is de geldende versie en staat op de website van Daan! Sport.

 

Versie mei 2020