Algemene Voorwaarden Daan Sport Haarlem | Daan! Sport
162
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-162,paged-31640849039,page-paged-31640849039,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging

 

A: Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn.

 

B: Opzegging dient schriftelijk te geschieden in de training middels een uitschrijfformulier, deze is te verkrijgen op de trainavonden. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.

Artikel 2: Deactiveren

 

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd.

Artikel 3: Aantal bezoeken

 

Het aantal trainingen behorend tot het gekozen abonnement, dient nageleefd te worden. Trainingen kunnen in overleg met de trainer ingehaald worden, met een inhaaltermijn van 1 week.

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk

 

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Openingstijden

 

A: Daan! Sport is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Daan! Sport zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

 

B: Wijzigingen van openingstijden & trainingsdagen worden kenbaar gemaakt middels een mail.

Artikel 6: Betaling

 

A: Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Daan! Sport wil incasseren.

 

B: Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling, het bedrag in de eerste training van de maand te voldoen aan de trainer.

 

C: Voor elke nota die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid € 30,00 verhoging verschuldigd.

 

D: Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Daan! Sport gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Daan! Sport moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 7: Kledingvoorschriften en materiaal

 

A: In de zaal dient ten allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen, trainen op schoenen is niet toegestaan, met uitzondering van persoonlijke afspraak met de trainer.

 

B: Materiaal wordt verzorgd voor een proefles, na inschrijving zijn eigen materialen, waaronder wordt verstaan, kickbokshandschoenen en scheenbeschermers, verplicht.

Artikel 8: Orde/instructievoorschriften

 

A: Het is niet toegestaan drugs, danwel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken, van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.

 

B: Leden dienen zich te houden aan de door Daan! Sport, danwel haar trainers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Daan! Sport gerechtigd u de toegang tot de trainingen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.

 

C: Daan! Sport behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de trainingen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Daan! Sport.

 

D: Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.

 

E: Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport beheerst en subsidiair te zijn. Het gebruik van Vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Daan! Sport.

 

F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Daan! Sport wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.

 

G: Het dragen van sierraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.

 

H: Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken).

 

I: Van leden van Daan! Sport wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen -hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd.

Artikel 9: Veiligheid en aansprakelijkheid

 

Het deelnemen aan de trainingen van Daan! Sport geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Daan! Sport is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 10: Conformering overeenkomst

 

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Daan! Sport opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Daan! Sport is ten allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Daan! Sport te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 11: Overige bepalingen

 

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Daan! Sport beoordeeld en beslist.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Daan! Sport gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.